.

Ο ENISA χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά


Ο ENISA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά για την Ευρώπη, όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA Udo Helmbrecht δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η υλοποίηση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί ευκαιρία να ενδυναμωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και η εμπιστοσύνη τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της ΕΕ – ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων –, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς».

Ο ENISA χαρακτηρίζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως βασικό στοιχείο του ψηφιακού μέλλοντός μας. Η προστασία των πληροφοριών, των πληροφορικών συστημάτων και των υποδομών από τις απειλές που σχετίζονται με τη χρήση των συστημάτων ΤΠΕ – αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας – σε ένα παγκόσμια συνδεδεμένο περιβάλλον, συνδέεται αναπόφευκτα με τις αποτελεσματικές πολιτικές ασφαλείας και με ισχυρές και ανθεκτικές ικανότητες άμυνας στον κυβερνοχώρο. «Ένας ανοιχτός, σίγουρος και ασφαλής κυβερνοχώρος είναι καίριας σημασίας για τις πτυχές ασφαλείας αυτών των τεχνολογιών και των βασικών υποδομών, ενώ δεν μπορεί να υποτιμηθεί στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς», δήλωσε ο Udo Helmbrecht.

Η ενιαία ψηφιακή αγορά βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 
(1) καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στα ψηφιακά αγαθά και τις ψηφιακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη,
(2) δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και ισότιμων όρων για να ανθίσουν τα ψηφιακά δίκτυα και οι καινοτόμες υπηρεσίες,
(3) μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας.

Οι πυλώνες δύο (2) και τρία (3) της ενιαίας ψηφιακής αγοράς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ENISA.

Πυλώνας 2: Ο ENISA συμβάλλει στην οικοδόμηση αξιόπιστων δικτύων και υπηρεσιών εμπιστοσύνης που προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, στοιχεία που αποτελούν βασικές αρχές της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που θέτει ο ENISA στη διάθεση των ενδιαφερομένων έχουν στόχο την ασφαλή χρήση τεχνολογιών όπως το υπολογιστικό νέφος, τα μαζικά δεδομένα, το Ίντερνετ των πραγμάτων κ.λπ.

Πυλώνας 3: Ο ENISA μαζί με τους ενδιαφερομένους παρέχειεμπειρογνωμοσύνη που σχετίζεται με την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υγείας, της ηλεκτρονικής ενέργειας και των ηλεκτρονικών μεταφορών, καθώς και σε τομείς όπως τα ευφυή συστήματα μεταφορών και η ενέργεια (έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, μέτρηση) για να προωθήσει την αδιάκοπη εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς.

Ο ENISA κατέχει στρατηγική θέση για να παρέχει λύσεις και τη γνώση που θα υποστηρίξει την επένδυση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ο ENISA θα συνεχίσει το έργο του για να:
 • υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα προστασίας δικτύων επικοινωνιών και υποδομών ζωτικής σημασίας (χρηματοπιστωτικός τομέας, βιομηχανία, υγεία, μεταφορές, κ.λπ.) παρέχοντας συστάσεις, αναλύοντας τα πεδία επίθεσης και υποστηρίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε διάφορους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητας.
 • αναπτύξει εργαλεία και να διευκολύνει τη συνεργασία, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς τομείς σε σχέση με το υπολογιστικό νέφος, τα μαζικά δεδομένα, τα συστήματα ICS/SCADA, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ηλεκτρονική υγεία, τις έξυπνες υποδομές, κ.λπ.
 • βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας ΑΔΠ, σε εθνικές στρατηγικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και σε οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • αναλύσει τα όσα συνεπάγονται για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα, η τηλεϊατρική, η κινητή υγεία, οι έξυπνες μεταφορές, κ.λπ.
 • συμβάλει στον προσδιορισμό δεικτών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη, σε στενή συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.
 • υποστηρίξει τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού φορέα και να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη ικανοτήτων με ιδιαίτερη προσοχή στη βιομηχανία και τη διαλειτουργικότητα.
 • υποστηρίξει την πιστοποίηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, υποστηρίζοντας τα ήδη ανεπτυγμένα εργαλεία CCSL και CCSM.
 • παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών, ώστε να βοηθήσει το δημόσιο τομέα να υιοθετήσει λύσεις υπολογιστικού νέφους (ηλεκτρονική διακυβέρνηση).
 • συνεργαστεί με την κοινωνία, ώστε να δημιουργήσει βασικές συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας υπολογιστικού νέφους για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στο δημόσιο τομέα.
 • υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη θέσπιση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας υπολογιστικού νέφους· να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
 • παράσχει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • διευκολύνει τη συνεργασία για την εξέλιξη και την ανάπτυξη διδακτέας ύλης ευθυγραμμισμένης με τις πλέον υπερσύγχρονες τεχνολογίες ΤΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ασφάλειας και προστασίας δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών.
 • υποστηρίξει την εφαρμογή της προτεινόμενης οδηγίας ΑΔΠ: βοήθεια προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον ιδιωτικό τομέα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εφαρμόσουν την οδηγία ΑΔΠ.

Ο Οργανισμός συμβάλλει ενεργά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών εντός της Ένωσης, ενώ χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη του για να ενθαρρύνει την ευρεία συνεργασία φορέων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης να προωθήσει το θεματολόγιό του για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Ο ENISA, με το ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση του μέλλοντος της Ευρώπης χαιρετίζει αυτή τη στρατηγική και υποστηρίζει τις ρητές δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες, καλύπτοντας τις ανάγκες για την ηλεκτρονική ασφάλεια των δικτύων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.