.

Με κάρτα φιλάθλου η είσοδος στα γήπεδα απο την αγωνιστική σεζόν 2016 - 2017


Τη θέσπιση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα γήπεδα εφαρμόζει με απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ παράλληλα εισάγει για πρώτη φορά την κάρτα φιλάθλου όπου θα ισχύσει υποχρεωτικά για όλους. Χωρίς την κάρτα φιλάθλου απο την αγωνιστική σεζόν 2016 - 2017 δεν θα μπορεί κανείς να αγοράζει εισιτήριο και να εισέρχεται στο γήπεδα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος, περιλαμβανομένων των διεθνών και φιλικών αγώνων, στους οποίους μετέχουν Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α., τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται:

(α) στην περίπτωση προμήθειας εισιτηρίων από αλλοδαπές ομάδες για λογαριασμό των φιλάθλων τους κατά την τέλεση διεθνών αγώνων στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια των αλλοδαπών φιλάθλων εκδίδονται ύστερα από έγγραφο αίτημα της φιλοξενούμενης ομάδας της αλλοδαπής, το οποίο και αποτυπώνεται στο σώμα του εισιτηρίου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον αριθμό διαβατηρίου εκάστου φιλάθλου, καθώς και αντίγραφο της σελίδας με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του φιλάθλου

(β) επί ονομαστικών προσκλήσεων αναγραφομένου του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας ή του Α.Μ.Κ.Α του κατόχου της πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται άνευ οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος και μόνο για συγκεκριμένα τμήματα κερκίδων των αθλητικών εγκαταστάσεων,

(γ) επί αγώνων πρωταθλημάτων νέων. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, λαμβανόμενη ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β., καθορίζονται, πέρα από τους αγώνες της προηγούμενης παραγράφου και άλλοι (μεμονωμένοι) αγώνες, για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Με ίδια απόφαση μπορεί να χορηγείται παράταση εφαρμογής ή να προβλέπεται εξαίρεση εφαρμογής της παρούσης για διοργανώσεις ή μεμονωμένους αγώνες.

Φορείς έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων:

1. Τα εισιτήρια του προηγούμενου άρθρου εκδίδονται με ευθύνη και φροντίδα των Α.Α.Ε. και των Τ.Α.Α. και σύμφωνα με τους κανονισμούς ή προκηρύξεις των οικείων ομοσπονδιών ή διοργανωτριών αρχών. Κατ' εξαίρεση, επί τελικών αγώνων κυπέλλου ή ειδικών αγώνων (λ.χ. αγώνων κατάταξης που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο), η ευθύνη και φροντίδα για την έκδοση των εισιτηρίων του προηγούμενου άρθρου μπορεί να ανήκει στην οικεία ομοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή.

2. Οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές καθώς και οι οικείες Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ορίζουν, πριν την έναρξη της οικείας διοργάνωσης, εκπρόσωπό τους, ως υπεύθυνο έναντι των αρχών (Αστυνομική Αρχή, ΔΕΑΒ κ.λπ.) και λοιπών αθλητικών οργανώσεων, για κάθε θέμα, που αφορά την έκδοση, διακίνηση και διάθεση των εισιτηρίων.

Κεντρικό & Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου

1. Προς το σκοπό α) της αντιμετώπισης πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις, β) της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, γ) της προστασίας και ασφάλειας των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους και δ) της ευχερέστερης προμήθειας των εισιτηρίων και πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, για την έκδοση, διάθεση και γενικά τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης περιλαμβανομένου και του ελέγχου κατά τη είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση, από 01-09-2015 τίθεται σε ισχύ κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου, στο οποίο συνδέονται υποχρεωτικά τα επιμέρους συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.

2. Στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου τηρείται η Κεντρική Βάση Δεδομένων του άρθρου 5 της παρούσης περιλαμβανομένης της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της Κάρτας Φιλάθλου του άρθρου 4 της παρούσης.

3. Στα Επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. καταχωρούνται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν εισιτήρια αγώνων. Τα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου.

4. Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων Ηλεκτρονικού εισιτηρίου των Α.Α.Ε και Τ.Α.Α. και του κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, γίνεται ανά μία ώρα. Τα δεδομένα της λίστας φυσικών προσώπων, στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αθλητικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται δύο φορές την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης online διασύνδεσης, τα δεδομένα μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων και του Κεντρικού ανταλλάσσονται στην αμέσως επόμενη περίοδο.

Κάρτα Φιλάθλου

1. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2015-16 είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο η προμήθεια κάρτας φιλάθλου. Κάθε φίλαθλος προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο αγώνων και προκειμένου να εισέλθει σε οικεία αθλητική εγκατάσταση θα οφείλει: (α) να την επιδεικνύει υποχρεωτικά κατά την αγορά εντύπου ονομαστικού εισιτηρίου, (β) να εισάγει τον ειδικό αριθμό της στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως (λ.χ. μέσω διαδικτύου) και (γ) να φέρει αυτή και να την επιδεικνύει όταν του ζητείται κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.

2. Το αργότερο μέχρι την 30/09/2015, οι ομοσπονδίες, διοργανώτριες αρχές και οι οικείες Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. οφείλουν να έχουν θέσει σε ισχύ την εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου τόσο στο Κεντρικό Σύστημα όσο και στα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου προκειμένου αυτή να λειτουργήσει υποχρεωτικά μέχρι την 01-01- 2016. Κατά το εν λόγω διάστημα μέχρι την 01-01-2016, κάθε φίλαθλος θα δικαιούται αλλά δε θα υποχρεούται να ζητεί την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου. Κατά το ίδιο διάστημα, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. μπορούν, ωστόσο, να απαιτήσουν ως προϋπόθεση πώλησης εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων τους την έκδοση και χρήση Κάρτας Φιλάθλου.

3. Μέχρι την 01-01-2016, όσοι δεν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα έκδοσης υπέρ αυτών Κάρτας Φιλάθλου, μπορούν να αγοράζουν ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο και να εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους με τη επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α στο σώμα του εισιτηρίου.

Η επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση (οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων).

Στην περίπτωση αυτή καθίσταται υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου με χρήση ονομαστικοποιημένης κάρτας πληρωμής (χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη) ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών (πχ ενδεικτικά ηλεκτρονικό πορτοφόλι/ ηλεκτρονικό χρήμα) που υπόκειται στις υποχρεώσεις ταυτοποίησης του κατόχου των εν λόγω μέσων πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιονδήποτε από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών της ακόλουθης παραγράφου.

Το ονομαστικοποιημένο μέσο πληρωμής, επέχει σε αυτές τις περιπτώσεις το ρόλο της Κάρτας Φιλάθλου.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.