.

Ενοποίηση υπηρεσιών, υποδομών και εξοπλισμού επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών


Γιατί χρειάζεται η Ενοποίηση Συστημάτων;

Με απώτερο στόχο τη συνεχή επαγρύπνηση σε θέματα Ασφάλειας – Πυρασφάλειας και Αυτοματισμού, για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, αλλά και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι επιτακτική η ανάγκη υψηλού επιπέδου Ενοποιημένης Διαχείρισης των υπηρεσιών, υποδομών και εξοπλισμού, ώστε κάθε Οργανισμός να αναπροσαρμόζει τις υφιστάμενες πολιτικές – σχέδια ασφάλειας, με βάση τις τρέχουσες απαιτήσεις.

Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού κεντρικής και Ενοποιημένης Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας όλων των υποδομών ενός Οργανισμού, θα μπορέσει να υποστηρίξει την λήψη αποφάσεων, τόσο σε τακτικό – καθημερινό επίπεδο από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, όσο και σε στρατηγικό πεδίο στο επίπεδο της Διοίκησης, μέσω της αναθεώρησης των σχεδίων Ασφάλειας – Πυρασφάλειας, της εκπαίδευσης του προσωπικού και της επέκτασης – αναβάθμισης του εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την δυνατότητα ενοποιημένης διαχείρισης και του κτιριακού αυτοματισμού, ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνοι συντηρήσεων σε περιπτώσεις υπερβάσεων κρίσιμων κατωφλίων θερμοκρασίας, υγρασίας, ενεργειακών δεδομένων κ.α.

Για να επιτύχει στην αποστολή της, η Ενοποίηση Συστημάτων θα πρέπει να υπηρετεί τρεις (3) βασικούς άξονες:
  • Ενοποίηση των «διάσπαρτων» πηγών δεδομένων Ασφάλειας ενός Οργανισμού, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι υπάρχουσες υποδομές, παράλληλα με τις νέες επενδύσεις σε υλικοτεχνικές υποδομές.
  • Διάθεση των κατάλληλων διαδικασιών που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό των συλλεγόμενων δεδομένων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για τον σκοπό αυτό, η Ενοποίηση Συστημάτων Ασφάλειας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και να διαθέτει επαρκή «κτιριακή ευφυΐα», ώστε να καθίσταται αποδοτική η διαχείριση μεγάλου αριθμού κτιρίων από μία κεντρική υπηρεσία με περιορισμένους πόρους, συνεπικουρούμενη από ελάχιστους τοπικούς φύλακες. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την αυτοματοποιημένη συσχέτιση ενός συμβάντος συναγερμού από το καταγεγραμμένο βίντεο.
  • Υποστήριξη της ενοποιημένης διαχείρισης συστημάτων για τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανάληψης δράσης, από τις δομές και τους χρήστες της εγκατάστασης. Για παράδειγμα, μέσα από την ενοποιημένη πλατφόρμα θα πρέπει να ειδοποιούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι με την κατάλληλη πληροφορία, μέσα από το κατάλληλο επικοινωνιακό μέσο και στον κατάλληλο χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να υποστηρίζεται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χρηστών, υπευθύνων και διευθύνσεων σε κάθε βήμα του διαχειριστικού κύκλου συμβάντος συναγερμού ή ελέγχου πρόσβασης, μέχρι την τελική επίλυση των θεμάτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, με την κοινή πλατφόρμα ελέγχου και τη σταδιακή εγκατάσταση συμβατών συστημάτων, δημιουργούνται ικανές υποδομές για την υιοθέτηση κοινών πολιτικών και συμπεριφορών Ασφάλειας σε όλα τα κτίρια του Οργανισμού, συμβάλλοντας στην υλοποίηση μελλοντικών δράσεων, οι οποίες θα σχεδιάζονται και θα πιστοποιούνται πια, από πολύ πιο βελτιωμένες διαδικασίες.

Τέλος, επιτυγχάνεται η εφεδρεία, μέσω της ομοιογένειας /εναλλαξιμότητας του εξοπλισμού και της υποστηριζόμενης αρχιτεκτονικής του κεντρικού λογισμικού διαχείρισης, για την υποστήριξη εφεδρικών κέντρων τόσο σε τοπικό (backup/reduntant servers and databases) όσο και σε αποκεντρωμένο επίπεδο (disaster recovery sites).

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη σταδιακή υποστήριξη ανοιχτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας – διαλειτουργικότητας εξοπλισμού διαφορετικών κατασκευαστών, η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού Ενοποιημένης Διαχείρισης αυξάνει την ζητούμενη αποτελεσματικότητα, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία της επένδυσης σε βάθος χρόνου.Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.