.

Έρευνα της Cisco εμφανίζει ευρεία υιοθέτηση λύσεων Cloud


Η Cisco παρουσίασε τα ευρήματα παγκόσμιας μελέτης που δείχνει ότι ενώ η υιοθέτηση λύσεων cloud συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς, ελάχιστοι είναι οι οργανισμοί που μεγιστοποιούν την αξία που προσφέρουν οι λύσεις αυτές.

Σύμφωνα με τη μελέτη, σχεδόν το 68% των οργανισμών χρησιμοποιούν λύσεις cloud για τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους αποτελεσμάτων, ποσοστό αυξημένο κατά 61% σε σχέση με την περυσινή μελέτη. Η αυξημένη υιοθέτηση λύσεων cloud οφείλεται σε εγγενείς εφαρμογές cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων cloud που αφορούν την ασφάλεια και το «Internet of Things» (IoT).

Ωστόσο, οι περισσότεροι οργανισμοί (69%) δεν διαθέτουν ακόμη ώριμες* στρατηγικές cloud, ενώ μόνο το 3% έχουν βελτιστοποιήσει αντίστοιχες στρατηγικές που επιφέρουν ξεχωριστά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Κατά μέσο όρο, οι πιο προηγμένοι οργανισμοί από άποψη χρήσης του cloud, παρουσιάζουναύξηση των εσόδων κατά 3 εκατομμύρια δολάρια ανά εφαρμογή cloud και έχουν μειώσει τα έξοδά τους κατά 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτή η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην προσέλκυση νέων πελατών ταχύτερα ή στην ικανότητα να διεισδύουν ταχύτερα σε νέες αγορές.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι το 95% των κορυφαίων οργανισμών που διαθέτουν βελτιστοποιημένες στρατηγικές cloud έχουν δημιουργήσει ένα υβριδικό περιβάλλον ΙΤ που χρησιμοποιεί πολλαπλά ιδιωτικά και δημόσια cloud, ανάλογα τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό.

Τη μελέτη InfoBrief με τίτλο “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value” πραγματοποίησε η International Data Corporation (IDC) με τη χορηγία της Cisco. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα στην πρωτογενή αγορά όπου συμμετείχαν στελέχη αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων ΙΤ σε περισσότερους από 6.100 οργανισμούς σε 31 χώρες, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει με επιτυχία στο ΙΤ περιβάλλον ιδιωτικά, δημόσια και υβριδικά cloud. Αυτό σηματοδοτεί τη δεύτερη χρονιά της μελέτης, όπου το δείγμα ήταν διπλάσιο εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο της μελέτης, η IDC καθορίζει πέντε επίπεδα ωριμότητας cloud: ad hoc, ευκαιριακή, επαναλαμβανόμενη, διαχειριζόμενη και βελτιστοποιημένη.

Υιοθέτηση υβριδικού cloud ανά χώρα

Η υιοθέτηση υβριδικού cloud (υπηρεσίες δημόσιου και ιδιωτικού cloud) διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Από τις χώρες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, το μεγαλύτερο ποσοστό οργανισμών που χρησιμοποιούν μείγμα υπηρεσιών δημόσιου cloud και ειδικών πόρων παρατηρείται στην Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ το μικρότερο στην Αυστραλία. Η μελέτη παρουσιάζει το ποσοστό των οργανισμών που έχουν υιοθετήσει υβριδικό cloud στις ακόλουθες χώρες:

ΗΠΑ 45%
Λατινική Αμερική 47%
Ηνωμένο Βασίλειο 46%
Γαλλία 42%
Γερμανία 51%
Αυστραλία 41%
Καναδάς 47%
Κορέα 55%
Κάτω Χώρες 42%
Ιαπωνία 54%
Κίνα 52%

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με έναν αριθμό εμποδίων για την επίτευξη μεγαλύτερης ωριμότητας cloud, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η απουσία μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής και ενός χάρτη πορείας, παραδοσιακές κεντρικές οργανωτικές δομές και μη σωστή ευθυγράμμιση του ΙΤ και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (IT/LOB).

Έκθεση Cisco Business Cloud Advisor

Η Cisco βοηθά τους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα αυτής της μελέτης για να αναλύσουν την δική τους κατάσταση και ως πηγή καθοδήγησης. Η έκθεση Cisco Business Cloud Advisor Adoption Report δίνει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα ώστε να προσδιορίσουν το δικό τους επίπεδο υιοθέτησης cloud και τα σχετικά επιχειρηματικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν σε σχέση με άλλους οργανισμούς στον κλάδο τους. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά κλάδο, μέγεθος εταιρείας και γεωγραφική τοποθεσία. Η Cisco διαθέτει το εργαλείο στους πελάτες της καθώς και επιπλέον πληροφορίες στη διεύθυνση www.cisco.com/go/bca. Οι συνεργάτες της Cisco θα συνεχίσουν να έχουν το εργαλείο στη διάθεσή τους ώστε να το χρησιμοποιούν για τους πελάτες τους.

Νέες επαγγελματικές υπηρεσίες cloud

Επιπλέον, η Cisco παρουσιάζει μια νέα σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών cloud που στόχο έχουν να προσφέρουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις μέσα στο λαβύρινθο των πολλαπλών cloud και να τις βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν τα περιβάλλοντα cloud που διαθέτουν. Οι υπηρεσίες αυτές θα βοηθήσουν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων που ίσως αντιμετωπίζουν ώστε να επιταχύνουν την υλοποίηση στρατηγικών ψηφιακής μεταμόρφωσης και τη λήψη εγγενών πρωτοβουλιών cloud.

Αυτές οι επαγγελματικές υπηρεσίες της Cisco, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες, θα περιλαμβάνουν:
  • Νέες υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού πολλαπλών cloud για το Cisco Cloud Center, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να δημιουργήσουν μια φορά το πρότυπο, να το αναπτύξουν και να το διαχειρίζονται από οπουδήποτε.
  • Νέες υπηρεσίες επιτάχυνσης της υιοθέτησης λύσεων cloud, οι οποίες συμβάλλουν στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης τόσο παραδοσιακών ιδιωτικών cloud όσο και εγγενών λύσεων cloud, όπως είναι οι OpenStack και PaaS.
  • Υπηρεσίες βελτιωμένης μεταφοράς εφαρμογών και cloud, οι οποίες αυτοματοποιούν τη διαδικασία μεταφοράς εφαρμογών και όγκων εργασίας στο cloud και εξαλείφουν τους κινδύνους που ενέχει αυτή η διαδικασία.
  • Νέες υπηρεσίες μεταμόρφωσης ΙΤ για DevOps, οι οποίες εστιάζουν σε πρωτοβουλίες διαχείρισης αλλαγών σε σχέση με τις εργασίες DevOps (προγραμματισμού), συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση επιχειρηματικών διαδικασιών και δυνατοτήτων και προσφέροντας στους πελάτες δυνατότητες ενσωμάτωσης και βελτιστοποίησης σε παραδοσιακά περιβάλλοντα και ομάδες καθώς και σε περιβάλλοντα και ομάδες DevOps.

Η Cisco σχεδιάζει να προσφέρει στο μέλλον ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο στρατηγικής που θα συνδυάζει την υπηρεσία Cisco DomainTen Service με το εργαστήριο Cisco Business Cloud Advisor. Το εργαστήριο, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασία της Cisco με τους συνεργάτες του δικτύου της, θα βοηθήσει τους οργανισμούς να εντοπίσουν τα κενά ως προς την υιοθέτηση λύσεων cloud καθώς και σημεία αναφοράς, να βελτιώνουν διαρκώς τα περιβάλλοντα πολλαπλών cloud που διαθέτουν και θα διευκολύνει την ευθυγράμμιση μεταξύ των εμπλεκόμενων στα τμήματα ΙΤ και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το εργαστήριο θα βοηθήσει επίσης τους οργανισμούς να αξιολογήσουν καλύτερα τον πιθανό αντίκτυπο της υιοθέτησης λύσεων cloud στα τμήματα ΙΤ με βάση μια ευρεία σειρά βασικών δεικτών απόδοσης.

Το πλαίσιο Domain Ten της Cisco προσφέρει στους πελάτες μια πλήρη εικόνα των βασικών στοιχείων, ή αλλιώς τομέων, στα data center και στις υποδομές ΙΤ. Το πλαίσιο αυτό προσφέρει στους πελάτες ένα στρατηγικό χάρτη πορείας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, βοηθώντας τους έτσι να σχεδιάσουν τoν μετασχηματισμό των υποδομών ΙΤ.

Οι νέες υπηρεσίες και τα εργαστήρια θα προσφέρουν επίσης στους συνεργάτες του δικτύου ευκαιρίες ώστε είτε να μεταπωλούν τις υπηρεσίες της Cisco είτε να συνδυάζουν τις δικές τους συμπληρωματικές υπηρεσίες και να συνεργάζονται με τη Cisco για την παροχή ολιστικών λύσεων στους πελάτες, προσφέροντας τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, δυνατοτήτων και προϊόντων βοηθώντας έτσι τους οργανισμούς στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους.

*Ώριμη στρατηγική cloud αναφέρεται στο επαναλαμβανόμενο, διαχειριζόμενο και βελτιστοποιημένο επίπεδο.
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.